Strategia de dezvoltare locală a comunei

Direcţii de dezvoltare ale comunei Filipeni

Pentru atingerea obiectivului general al Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Filipeni se propun următoarele direcţii de dezvoltare:

1. Direcţii de dezvoltare privind infrastructura şi modernizarea transporturilor

Dezvoltarea în domeniul transportului stabileşte următoarele obiective specifice ale acestui domeniu: creşterea calităţii drumurilor, a serviciilor de transport, facilitarea accesului la reţelele judeţene şi naţionale de transport.

Pentru realizarea acestor obiective Consiliul Local al comunei Filipeni, va urmări:

 • satisfacerea deplină a utilizatorului;
 • îmbunătăţirea indicilor calitativi;
 • asigurarea condiţiilor de confort şi siguranţă, asigurându-se protecţia mediului;
 • menţinerea în stare de viabilitate a reţelei de drumuri prin reparare, întreţinere curentă şi periodică, reparaţii capitale şi modernizări;
 • managementul întreţinerii drumurilor şi lucrărilor se va face pe criterii, exclusiv, tehnice;
 • sporirea măsurilor de siguranţa circulaţiei şi confortului participanţilor la trafic;
 • îmbunătăţirea serviciilor oferite de administratorul reţelei de drumuri;
 • asigurarea legăturilor funcţionale între localităţile limitrofe comunei şi municipiile şi oraşele judeţului.

Pentru atingerea acestor obiective, administrația publică locală își propune un sistem de transport public local operațional și o structură rutieră corespunzătoare, care să asigure confortul necesar pentru toți locuitorii comunei Filipeni.

strong>2. Creşterea competitivităţii economice locale

În vederea atingerii acestui deziderat, Consiliul Local Filipeni îşi propune următoarele direcţii de dezvoltare:

 • Promovarea sectorului agricol pe piaţa judeţeană şi regională;
 • Dotarea cu utilaje performante a operatorilor agricoli.

3. Direcţii de dezvoltare privind protecţia mediului

Protecția mediului este o problemă a tuturor; este problema pe de o parte a dezvoltării societății, iar pe de altă parte a redresării, conservării și ocrotirii mediului.
Scopul fundamental al dezvoltării locale în raport cu problemele de mediu este crearea unei armonii pe termen lung între acesta și procesele socio-economice, în contextul în care, factorii de decizie din domeniul economic trebuie să-și asume responsabilitatea pentru consecințele asupra mediului și considerațiile legate de protecția mediului trebuie încadrate în reglementările economice.

Este de o importanță determinantă să fie asigurate permanent condiții de viață sănătoasă (apă și aer curate, alimentație sănătoasă). În acest sens, cele mai importante sarcini ale localității privesc asigurarea apei potabile corespunzătoare, buna gestionare și depozitare a deșeurilor menajere și industriale, epurarea corespunzătoare a apelor uzate menajere și industriale, precum și activități agricole (zootehnie).

Viitorul localității este legat și de păstrarea fertilității solului, interesul generațiilor prezente și viitoare trebuie să fie orientat spre adoptarea de tehnologii ecologice, necesare obținerii unei hrane sănătoase, iar utilizarea chimizării să fie riguros controlată.

Referitor la impactul activității antropice asupra mediului, considerăm că instruirea specifică ce se desfășoară într-un cadru instituționalizat (grădinițe, școli) nu acoperă toată problematica de mediu și cuprinde numai un segment al populației.

În acest sens, se impune cu necesitate sensibilizarea și o mai bună informare și educare a întregii populații în spiritul protejării și conservării mediului în prezent și pentru generațiile viitoare.

Informarea și instruirea populației în sensul cunoașterii, respectării și menținerii mediului constituie o măsură de dezvoltare a resurselor umane în domeniul mediului.

Pentru stabilirea unor direcții strategice pentru perioada 2015-2020 în domeniul protecției mediului, administrația publică locală își propune o serie de acțiuni concrete bazate pe ocrotirea mediului înconjurător.

Principiile generale ale strategiei locale de protecție a mediului sunt confrunte cu principiile generale ale strategiei de protecție a mediului:

 • conservarea condițiilor de sănătate a oamenilor;
 • dezvoltarea durabilă;
 • evitarea poluării prin măsuri preventive;
 • conservarea biodiversității;
 • conservarea moștenirii valorilor culturale și istorice;
 • principiul „poluatorul plătește”;
 • stimularea activității de redresare a mediului.

a) Conservarea condițiilor de sănătate a oamenilor – acesta este principiul suprem căruia trebuie să i se subordoneze întreaga activitate economică și socială, întreaga strategie de ocrotire a mediului. Condițiile de viață trebuie îmbunătățite prin acțiuni de:

 • corectare a impactului negativ produs de unele activități;
 • adoptarea de măsuri de prevenire a poluării;
 • folosirea unor tehnologii curate în toate activitățile.

b) Dezvoltarea durabilă

 • exploatarea intensivă a resurselor naturale conduce la epuizarea acestora;
 • degradarea mediului conduce la reducerea potențialului existent de regenerare a naturii, înrăutățește calitatea și diminuează posibilitățile de refacere a factorilor de mediu: aerul, apa, solul, flora și fauna;
 • pădurile, care au un rol preponderent în redresarea mediului au devenit victima agresiunii antropice, atât direct prin tăieri peste capacitatea de regenerare, cât mai ales, indirect prin poluare;
 • apele, dar mai ales apele subterane și solul, datorită poluării, devin refolosibile nu numai pentru generația actuală, ci și pentru generațiile viitoare;
 • dezvoltarea durabilă înseamnă menținerea posibilităților și condițiilor de viață pentru generațiile viitoare, a resurselor naturale regenerabile cel puțin la nivelul celor existente pentru generația actuală, precum și redresarea factorilor de mediu afectați de poluare.

c) Evitarea poluării prin măsuri preventive

 • este mult mai ușor și mai puțin costisitor să previi poluarea, decât să repari, respectiv să redresezi echilibrul ecologic;
 • aplicarea unor tehnologii nepoluante în toate domeniile de activitate care urmează a fi dezvoltare reprezintă un principiu pe care trebuie să se bazeze strategia de ocrotire a mediului.

d) Conservarea biodiversității

 • poluarea afectează grav ecosistemele, apar rupturi în lanțul trofic, prin dispariția unor specii din regnul vegetal și din regnul animal, se dezechilibrează și sistemele ecologice, prin scăderea productivității unor specii, apar malformații la speciile existente sau apar noi specii dăunătoare cu consecințe asupra vieții;
 • conservarea biodiversității înseamnă eliminarea poluanților, înseamnă menținerea ecosistemelor, a capacității lor de funcționare, a stabilității și rezistenței lor la dereglări, a productivității și adaptabilităților.
 • e) Conservarea moștenirii valorilor culturale și istorice

  • România are numeroase monumente, opere de artă și de valoare culturală și istorică;
  • aceste monumente fac parte din istoria poporului român și atestă gradul de civilizație și cultură;
  • poluarea mediului, în special a aerului, cu produse care distrug chimic și mecanic monumentele trecutului și prezentului lipsesc poporul român de o parte din istoria sa.

  f) Cine poluează plătește

  • acest principiu stă la baza strategiei de mediu în multe țări;
  • el trebuie să se aplice și în România cu două tipuri de corecții:
   • 1) corecția în perioada de tranziție, când plata pagubelor produse poluare din partea unor întreprinderi și organizații de stat în funcțiune ar conduce la desființarea acestora, cu consecințe grave sociale și economice;
   • 2) corecția de inadmisibilitate, când consecințele poluării, fiind atât de grave, nu pot fi plătite nicicum;
   • exceptând aceste corecții costurile poluării trebuie suportate de poluator.

  g) Stimularea activității de redresare a mediului orice activitate a agenților economici are ca efect redresarea calității factorilor de mediu trebuie încurajată și stimulată de către administrația centrală și locală prin:

  • subvenții
  • credite cu dobândă mică
  • garanții pentru împrumuturi
  1. aceste stimulente vor fi amplificate pe măsură ce se dezvoltă sectorul privat, utilizându-se cu precădere fondul național de mediu.

  Criterii de stabilire a priorităților privind obiectivele protecției mediului:

  • menținerea și îmbunătățirea sănătății populației și a calității vieții, ceea ce corespunde primului principiu anunțat al strategiei de ocrotire a mediului;
  • menținerea și îmbunătățirea potențialului existente al naturii, ceea ce corespunde principiului dezvoltării durabile;
  • apărarea împotriva calamităților naturale și accidentelor;
  • raport maxim cost-beneficiu;
  • racordarea la prevederile convențiilor internaționale și la programele internaționale privind protecția mediului.

  Pentru a asigura măsuri adecvate și viabile de protecție a mediului ne propunem realizarea unei strategii coerente pentru acest domeniu, iar acțiunile întreprinse în acest domeniu se vor subscrie normelor europene în vigoare.

  Protecţia mediului va fi o preocupare prioritară pentru autorităţi şi comunitatea locală şi va fi integrată în toate celelalte politici şi va constitui un criteriu esenţial la luarea deciziilor în toate domeniile. În acest sens, politica de dezvoltare locală se va orienta spre evoluţii şi activităţi cu impact de mediu redus.

  De asemenea, administraţia publică locală îşi propune să monitorizeze în permanenţă, prin metode specifice, calitatea apei potabile furnizată locuitorilor comunei precum şi asigurarea unui sistem de monitorizare a poluării.

  În prezent, pe raza comunei Filipeni nu există nici un operator specializat pentru colectarea și transportul deșeurilor, fiecare agent economic având încheiate contracte individuale pentru realizarea serviciului de salubritate.

  Pentru perioada 2015-2020, administrația publică locală își propune achiziția unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor pe trei fracții (hârtie, sticlă, gunoi menajer).

  Totodată, se va urmări:

  • montarea de recipienți pentru colectarea selectivă a deșeurilor;
  • achiziționarea de utilaje pentru transportul, sortarea și compactarea deșeurilor;
  • crearea de puncte de colectare selectivă a deșeurilor.

  Alte direcții de dezvoltare privind protecția mediului:

  • reducerea fenomenului de poluare asupra mediului înconjurător prin crearea unor depozite de deșeuri;
  • îmbunătățirea metodelor simple și eficiente de colectare a deșeurilor într-un raport optim cost-beneficiu.

  4. Întărirea coeziunii sociale

  Pentru atingerea acestui obiectiv, Consiliul Local Filipeni îşi propune următoarele direcţii de dezvoltare:

  • a) Modernizarea spaţiilor destinate activităţii socio-culturale şi sportive, care să creeze condiţii optime de recreere pentru locuitorii zonei.
  • b) Dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială a persoanelor aflate în dificultate în vederea promovării incluziunii sociale, sprijinirii grupurilor sociale marginalizate şi dezavantajate şi inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor dezavantajate prin:
   • crearea unor centre de consiliere și de ajutorare a femeilor și copiilor supuși violențelor in familie, precum și pentru persoanele aflate în dificultate și grupurilor sociale marginalizate;
   • elaborarea și implementarea de programe specifice de informare a opiniei publice din mediul rural asupra efectelor violențelor și abuzurilor asupra minorilor și a importanței creșterii și educării acestora într-un mediu familial normal;
   • promovarea parteneriatului între autoritățile administrației publice locale și societatea civilă, în vederea folosirii resurselor tuturor actorilor publici sau privați cu activități/atribuții în domeniul protecției copilului;