9 / 2016 – Privind majorarea cu 10% a salariului de baza brut de care beneficiaza d-na Trandafir Viorica – bibliotecar, Biblioteca „Gheorghe Bargaoanu”-Filipeni